Hrvaški Sabor je že v petek sprejel pomembni odločitvi, ki se tičeta predvsem varovanja in upravljanja z okoljem in okoljskimi viri. Prva in za Slovenijo bolj pomembna, zato tudi odmevnejša, je razglasitev hrvaške izključne gospodarske cone v Jadranu.

Z razglasitvijo je soglašalo vseh 141 poslancev, ki so se udeležili seje v 151-članskem saboru. S tem se je Hrvaška odzvala na enakovredno italijansko odločitev. Cono- z njo bo dobila pravice gradnje umetnih otokov v Jadranu ter izkoriščanja energije morja in vetra- bodo uveljavili osem dni po objavi v uradnem listu.

Hrvaški Sabor je sicer razpravo o razglasitvi hrvaške izključne gospodarske cone sklenil prejšnji mesec; uveljavili naj bi jo že s 1. februarjem, a se prvotni načrt zaradi nesklepčnosti ni uresničil. Razglasitev izključne gospodarske cone tako predstavlja nadgradnjo hrvaške ekološko-ribolovne cone, ki jo je sabor sprejel leta 2003.

Od razglasitve si mnogo obetajo tudi hrvaški ribiči; flota se obnavlja, a prepočasi, pravijo.

Sabor je istega dne sprejel tudi zakon o razglasitvi naravnega parka Dinara, v katerega je zajel območje gorskega masiva Dinare (Dinara, Troglav in Kamešnica), izvir in zgornji tok reke Cetine in tamkajšnja kraška polja (Hrvatačko, Paško in Vrličko) ob omenjeni reki.

“Danes je za Republiko Hrvaško pomemben dan, kar se tiče zaščite narave. Naravni park Dinara je postal 12. naravni park v Republiki Hrvaški, ki skupaj z 8 nacionalnimi parki tvori zaključeno celoto 20-ih zavarovanih območij v kategoriji naravni park in narodni park,” je ob tem povedal minister za gospodarstvo in trajnostni razvoj dr. sc. Tomislav Ćorić.

Z razglasitvijo Dinare za naravni park- in skupaj z že obstoječim območjem ekološkega omrežja Natura 2000- delež zaščitenih kopenskih območij predstavlja 39% vsega kopenskega dela Republike Hrvaške.

Naravni park Dinara pokriva 63.052 ha v Šibensko-kninski in Splitsko-dalmatinski županiji, kar je največje območje naravnega parka po naravnem parku Velebit. Območje parka je za Republiko Hrvaško posebno zanimivo zaradi ohranjanja prvotnih naravnih vrednot, bogate geološke raznovrstnosti, divje flore in favne, endemov in celotne raznolikosti naravnih habitatov, kot so vodni habitati Krčić in Cetina s pritoki, mokrišča, skale in reke, gozdni in jamski habitati.

Za kako pomembno področje pri ohranjanju raznolikosti vrst in habitatov gre, pove že dejstvo, da se na območju omenjenega parka nahaja skupno 11 območij ekološke mreže Natura 2000: dve ohranitveni območji, pomembni za ptice in 9 ohranitvenih območij, pomembnih za same vrste in tipe habitatov. Na območju parka se nahaja tudi Sinjal, ki je s 1831 metri najvišji vrh Republike Hrvaške.

Pogled na območje naravnega parka v spodnjem delu reke Cetine.

Območje parka je poleg naravnih habitatov bogato tudi z drugimi vrednotami, ki izhajajo iz stoletne tradicije človeške rabe prostora – polnaravni habitati, avtohtone pasme in sorte ter bogata kulturna in zgodovinska dediščina. Dinarski kras je na mednarodni ravni prepoznan pojav, ki zajema veliko širše območje, prav po Dinari kot tipičnem območju pa je tudi dobil ime.

Tam živi več kot 1000 rastlinskih vrst (petina celotne hrvaške flore), od tega 75 nacionalnih endemitov in več kot 20 endemičnih živalskih vrst. Območje je zaradi nedotaknjenih prostranih kompleksov in travišč zelo pomembno tudi za velike zveri (volk, medved, ris), visoka dinarska travišča (ti. rudine) pa predstavljajo najpomembnejše hrvaško območje za najmanjšo vrsto evropskih gadov, Vipero ursinii macrops. Gre za vrsto endemičnih kač dinaridov, kar 95% vseh takih na Hrvaškem pa živi na tem območju.

Območje hrvaškega dinarskega krasa je zaradi posebnosti mednarodno prepoznavno.

Tamkajšnja javnost upravičeno pričakuje, da bosta zakonska zaščita tega območja in ustanovitev javnega zavoda za upravljanje zavarovanega območja imela pozitivne učinke tako na ohranjanje narave, kot tudi za prebivalstvo in gospodarstvo širšega območja. Pričakovani razvoj bo usmerjen v skladu z ohranjanjem naravnih in kulturnih vrednot tega območja; gre predvsem za oživitev ekstenzivne živinoreje, tradicionalnih dejavnosti, novih priložnosti pri trajnostni rabi prostora in butični turizem.

Hrvaško Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj se je ob tej priložnosti za sodelovanje in podporo javno zahvalilo vsem enotam regionalne in lokalne uprave v parku, javnim zavodom za zaščito naravnih vrednot Šibensko-kninske in Splitsko-dalmatinske županije, Hrvaški gorski reševalni službi, planincem in vsem strokovnim službam ter posameznikom, ki so prispevali k postopku razglasitve naravnega parka Dinara.

(mbo)