Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Ljubljana v letu 2020 ter ji izreklo mnenje s pridržkom, poroča Slovenska tiskovna agencija (STA).

Nepravilnosti je ugotovilo na področjih pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter zadolževanja.

Iz povzetka revizijskega poročila izhaja, da je občina sklenila z izvajalci pet aneksov v skupni vrednosti 1,4 milijona evrov po zaključku izvedenih del.

V dveh primerih je sklenila aneks za dodatna dela brez novega postopka javnega naročanja, ne da bi to ustrezno utemeljila .Tako je s sklenitvijo pogodbe prevzela za skupaj nekaj manj kot 627.000 evrov več obveznosti, kot je imela za ta namen načrtovanih sredstev v načrtu razvojnih programov, še poudarja Računsko sodišče.

Številne nepravilnosti pri poslovanju MOL, menijo revizorji.

Nekatere nepravilnosti je ugotovilo tudi pri izvedbi javnih razpisov na področju kulture, sociale, zdravja, mladine in športa ter pri zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.  

Sporno je tudi to, da je občina oddajala lokacije za oglaševanje na javnih mestih sedmim pravnim osebam, ne da bi prej izvedla javni razpis in ne da bi z njimi sklenila pogodbe o oglaševanju, še ugotavlja računsko sodišče, prenaša STA.